Tłumaczenia pisemne - język hiszpański

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

  • Tłumaczenia dokumentów urzędowych: akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego, akty zgonu, wypisy z Rejestru Handlowego, wpisy do Rejestru Własności, zaświadczenia z Rejestru Nieruchomości, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy ukończenia szkoły wyższej, wypisy z indeksu, prawa jazdy, książki pojazdu, dowody rejestracyjne, druki, wnioski, podania...
  • Tłumaczenia aktów notarialnych: statuty spółek, umowy spółek, umowy kupna / sprzedaży, nadanie / odwołanie pełnomocnictwa, testamenty, wyznaczenie spadkobiercy, darowizny, małżeńskie umowy majątkowe...
  • Tłumaczenia prawnicze i sądowe: akty oskarżenia, odwołania, wyroki, postanowienia, wezwania o pomoc sądowa / do stawienia się / do zapłaty, pozwy, zeznania...

TŁUMACZENIA HANDLOWE

  • Tłumaczenia wszelkiego rodzaju pism firmowych: listy handlowe, katalogi, foldery reklamowe, prezentacje...
  • Tłumaczenia stron internetowych.

TŁUMACZENIA TECHNICZNE

Tłumaczenia podręczników użytkownika, instrukcji obsługi / konserwacji / montażu, danych technicznych, raporty postępu...

INNE TŁUMACZENIA

  • Tłumaczenia listów prywatnych, życiorysów...

TŁUMACZENIA USTNE POLSKI – HISZPAŃSKI - POLSKI

Tlumacz TŁUMACZENIA USTNE PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia przysięgłe w urzędach i sądach na terenie Hiszpanii i Polski, tłumaczenia przy podpisywaniu umów i aktów notarialnych.

Tlumacz TŁUMACZENIA USTNE KONSEKUTYWNE

Tłumaczenia podczas wszelkiego rodzaju zebrań i spotkań, rozmów handlowych i negocjacji, podczas podpisywania umów, zebrań zarządu spółki...

Tlumacz TŁUMACZENIA USTNE TOWARZYSZĄCE

Tłumaczenia ustne podczas wizyt turystycznych i oficjalnych, oficjalnych posiłków...

Zapytaj o budżet